آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

ارومیه-بلوار آزادی-روبروی پخش البرز-فروشگاه کیومرزی-آقای کیومرزی

۰۴۴۳۲۷۸۰۵۱۵

۰۹۱۴۱۴۰۴۹۴۴