آموزش نصب خودشوی توالت فرنگی راحت پاک


1-درب توالت فرنگی را باز کرده دو پیچ که در انتهای آن بسته شده از توالت فرنگی جدا نمایید
2-دستگاه راحت پاک را جایگزین درب توالت فرنگی نمایید
3-دو بست نواری که در بسته بندی دستگاه قرار داده شده را از محل حلقه های اتصال به دستگاه راحت پاک متصل نموده سپس قسمت های بزرگتر بست هارا از زیر کاسه توالت در قسمت عقب به هم بچسبانید وقسمت های کوچکتر بست هارا از زیر کاسه توالت در قسمت جلو به هم متصل کنید
4-کابل برق دستگاه را از روزنه ای به خارج از سرویس بهداشتی(کنار پریز برق)منتقل کنید
5-ترانس مبدل برق را در خارج از سرویس بهداشتی به پریز برق وصل کنید و با فشار دادن سوکت سفید کابل خروجی ترانس کابل دستگاه را در ترمینال های سوکت وارد کنید وبعد از رها کردن سوکت از محکم شدن سیم داخل سوکت اطمینان حاصل کنید
6-شلنگ اب زیر شیر مخلوط کنار توالت فرنگی را با دست به راحتی باز کنید
7-شیر دوطرفه موجود در بسته راحت پاک را در خروجی شیر مخلوط توالت (به جای شلنگ آب)ببندید
8-شلنگ آب باز شده از شیر مخلوط را دوباره به خروجی 1 شیر دوطرفه ببندید
9-شلنگ خروجی از دستگاه راحت پاک را به خروجی 2 شیر دوطرفه وصل کنید(این کار با فشار شلنگ دستگاه به رابط پلاستیکی به سهولت انجام میشود)
10-به کمک یک سوزن معمولی زاویه نازل شستشو را طبق میل خود جهت دهید
11-با باز کردن شیر آب اگر شیر دوطرفه بر روی خروجی 1 تنظیم شده باشد از شلنگ آب قبلی جهت شستشوی پاهاوغیره استفاده میشود واگر شیر دوطرفه بر روی خروجی 2 قرار گیرد از دستگاه راحت پاک آب باهمان زاویه ,شدت و دمای تنظیم شده پاشیده میشود

فیلم آموزش نصب

مشاهده ویدئو در صورت اجرا نشدن خودکار ویدئو