طریقه نصب

طریقه نصب

  1. درب اولیه توالت فرنگی را جدا نمایید(این کار با باز کردن دو پیچ انتهایی درب انجام میشود)
  2. چک کنید کدام دو سوراخ بیضی انتهای دستگاه با سوراخ های سنگ توالت فرنگی منطبق است ،بستهای یو شکل را در آنها فشار دهید
  3. بستهای یو شکل را از زیر دو سوراخ سنگ توالت فرنگی باز کنید تا دستگاه محکم شود
  4. سیم دستگاه را از محل ایمن به کنار پریز برق منتقل کرده دوباره به کمک کانکتور های آبی دو سیم دستگاه و آداپتور را به هم متصل کنید(کابل خروجی دستگاه دارای دو سیم است که باید هر کدام از آنها به یک سیم از کابل آداپتور متصل شده ,با چرخاندن در کانکتورهای آبی محکم شوند. رنگ سیم ها مهم نیست)
  5. شلنگ زیر شیر اهرمی نزدیک توالت فرنگی را باز کرده ,شیر دو خروجی موجود در دستگاه را به جای آن متصل کرده دوباره شلنگ را به خروجی 1 از شیر دو خروجی ببندید. سپس شلنگ دستگاه را به خروجی 2 شیر دو خروجی فشار دهید تا محکم شود.
  6. زاویه نازل شستشو تنظیم شده ولی می‌توان  به کمک انبر دست با احتیاط طبق میل خود دوباره آن را تنظیم کنید

نکته1: بعد از 15دقیقه از اتصال آداپتور به پریز برق دمای سطح نشیمنگاه به38 درجه میرسد و تاوقتی به برق متصل باشد در این دما باقی میماند.برای شستشوی دستگاه لازم نیست آن را از برق بکشید ,دستگاه ضد آب و قابل آبکشی است

نکته 2: اگر اهرم شیر دوخروجی در حالت1 قرارگیرد آب با فشار و دمای تنظیم شده از خروجی 1 یعنی همان شلنگ توالت(جهت شستشوی معمول)خارج میشود.اگر اهرم شیر دوخروجی در حالت2 قرار گیردآب با فشار و دمای تنظیم شده از نازل های دستگاه(یعنی خروجی2 شیر دوخروجی)به بدن کاربر میپاشد

 

فیلم طریقه نصب که در زیر نمایش داده میشود میتواند شمارا در نصب دستگاه یاری کند